Regulamin komentarzy

Aby zapewnić wysoki poziom wymiany opinii i utrzymać konstruktywny dialog, proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem komentarzy. Przestrzeganie zasad, co przyczyni się do tworzenia wartościowej społeczności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z komentarzami na blogu, w każdej chwili możesz skontaktować się z ze mną, wysyłając wiadomość na adres [email protected].

Administrator

Administratorem Bloga jest KAZUR Mateusz Mazurek, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, NIP: 9552157520

Niedozwolone treści

Użytkownik nie może zamieszczać komentarzy, które:

 • są niezgodne z tematyką danego wpisu/artykułu na blogu — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Bloga;
 • dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Bloga – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail [email protected];
 • zawierają linki niezwiązane bezpośrednio z danym wpisem/artykułem na blogu;
 • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
 • promują zadłużanie się (kredyty, pożyczki, chwilówki) lub ryzykowne inwestycje formy inwestycji;
 • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
 • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
 • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 • zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
 • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 • zawierają niepotrzebne wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
 • obrażają uczucia religijne;
 • mogą wywoływać dyskomfort innych Czytelników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Czytelników;
 • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób.

Podejmowanie decyzji

 1. Każdy przesyłany komentarz jest poddawany automatycznej ocenie pod kątem niedozwolonych treści i algorytm może zablokować publikację.
 2. Każdy pierwszy komentarz Czytelnika poddawany jest obowiązkowej moderacji ręcznej przez Administratora przed publikacją na blogu.
 3. Od każdej decyzji (automatycznej i ręcznej) można się odwołać, kontaktując się z Administratorem.

Zgłoszenia treści

 1. Czytelnik, który uważa opublikowaną na Blogu treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Administratora zgłoszenie dotyczące tej treści.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Czytelnik, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła Czytelnikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 3. Administrator rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 4. O podjętej decyzji Administrator powiadamiania Czytelnika bez zbędnej zwłoki.
 5. Decyzja Administratora może polegać na usunięciu treści lub pozostawieniu treści na Blogu.
 6. Czytelnik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia jej usunięcia.
 7. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
 8. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni.

Punkt kontaktowy

Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: [email protected]. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Użytkownika do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Zmiany regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak:
  1) zmiana warunków publikacji komentarzy;
  2) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  3) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia
  właściwego sądu lub organu państwowego;
  4) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  5) zmiany redakcyjne.
 2. Stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili publikacji komentarza na Blogu.
 3. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa nabyte przez Czytelnika przed dniem wejścia
  zmiany w życie.